Branże

Strategiczna rola Polskiej Chemii


Sektor chemiczny odgrywa ważną rolę w gospodarce, co najlepiej pokazała pandemia COVID-19. Bez produktów wytwarzanych przez Polską Chemię nie moglibyśmy skutecznie chronić zdrowia i życia ludzkiego. Firmy chemiczne dostarczają komponenty dla innych branż, bez których nie mogłaby one funkcjonować.

Ważne jest, aby Polska Chemia w końcu oficjalnie została uznana za strategiczną dla narodowej gospodarki. Stanowi ona ok. 17 proc. udziału w całości przemysłu, a sektor chemiczny jest trzeci, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników w Polsce. Rola Polskiej Chemii jest więc nie do przecenienia.

Wzrost nakładów na inwestycje

Z opublikowanych w połowie sierpnia tego roku przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że Polska Chemia przeznaczyła na inwestycje w 2019 r. ponad 12 miliardów złotych. Porównując nakłady z rokiem wcześniejszym, wzrost na inwestycje w sektorze chemicznym wyniósł więc prawie 1,5 mld złotych. Duży wzrost wydatków to dobry znak dla całej gospodarki, której Polska Chemia jest kluczowym elementem. Nakłady firm chemicznych na inwestycje pozwolą m.in. zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich nie tylko w czasie pandemii COVID-19, pomogą one także jeszcze lepiej chronić środowisko naturalne. Sektor chemiczny przeznacza znaczne kwoty na inwestycje, co jest zauważalnym wskaźnikiem procesu dobrych zmian i rozwoju całej branży. Firmy chemiczne stawiają na innowacje i rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestycje Polskiej Chemii to nie tylko modernizacja instalacji, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń czy też zwiększenie efektywności firm. Duża część nakładów przeznaczana jest na poprawę bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych oraz wdrażanie innowacyjnych technologii sprzyjających środowisku naturalnemu.

Sektor chemiczny w Polsce zajmuje wysoką pozycję wśród innych branż. Wytwarza obecnie produkty o wartości ok. 275 mld PLN, co stanowi 17 proc. wartości sprzedanej polskiej produkcji przemysłowej. Dane opublikowane przez GUS w sierpniu tego roku pokazują siłę sektora. Zgodnie z nimi wszystkie cztery obszary Polskiej Chemii zwiększyły w 2019 r. nakłady inwestycyjne w porównaniu z 2018 r. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – wzrost o 343 mln, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – wzrost o 600 mln, produkcja wyrobów farmaceutycznych – wzrost o 51 mln oraz produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – wzrost o 478 mln. Dodatkowo, z przeprowadzonych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) badań wynika, że ponad 95 proc. członków organizacji przyznaje, że inwestuje w rozwiązania proekologiczne. Wzrost nakładów spowodowany jest też oczywiście zmianami prawnymi związanymi z transformacją klimatyczną w Unii Europejskiej. Polska Chemia przeznacza największe kwoty na dostosowanie procesów technologicznych do regulacji środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe. Wart docenienia jest jednak fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat ceny emisji dwutlenku węgla, koszty energii i bezpieczeństwa pracy zwiększyły się ponad dwukrotnie, a mimo to, firmy chemiczne nie przestały inwestować! Tylko same nakłady przeznaczone na środki trwałe związane z ochroną środowiska przekroczyły poziom 30 proc. całości inwestycji firm chemicznych. Wśród inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego zauważalny jest główny kierunek – aż 85 proc. tej kategorii inwestycji związanych jest z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Polska Chemia potrzebuje jednak wsparcia administracji unijnej i państwowej. Dynamiczny wzrost innowacji środowiskowych Polskiej Chemii wymaga większej przejrzystości i przewidywalności rozwiązań regulacyjnych, a także ułatwień związanych z  dostępnością instrumentów wsparcia finansowego z budżetów krajowych i europejskich.

Polska Chemia chce być zielona

Firmy chemiczne od lat podejmują liczne inicjatywy wynikające z troski o bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Niejednokrotnie wdrażają one wewnętrzne regulacje, które są znacznie bardziej restrykcyjne niż obowiązujące normy prawne. Z pewnością duży wpływ na branżę chemiczną, mają kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza europejskie prawo o klimacie, które ustanawia cel neutralności klimatycznej na 2050 r., strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Firmy chemiczne modyfikują swoje działania do wymagań obowiązujących regulacji, jednak cała branża potrzebuje konkretnych i zrozumiałych aktów prawnych. Obecnie liczba regulacji jest tak duża, że utrudnia to normalne funkcjonowanie, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19, gdy firmy muszą podjąć niezbędne działania, aby ochronić swój biznes i miejsca pracy. Zielone trendy unijne mogą przyczynić się do rozwoju i wdrażania wielu cennych innowacji. Muszą jednak być wprowadzane w sposób uwzględniający aktualną sytuację gospodarczą każdego państwa. Potrzebne są także zrozumiałe i proste wytyczne, które pozwolą Polskiej Chemii na sprawną ich adaptację. Temat Europejskiego Zielonego Ładu jest obecnie jednym z najważniejszych elementów dyskursu w branży, dlatego PIPC poświęca mu sporo miejsca w ramach swoich projektów takich jak np. Kongres Polska Chemia, czy Kampania Polska Chemia.

(…)


Za­in­te­re­so­wał Cię ten ar­ty­kuł?

Peł­na treść do­stęp­na jest w wy­da­niu listopadowym ’20 Cre­dit Ma­na­ger Ma­ga­zi­ne.

 


Autor artykułu:

Dr inż. Tomasz Zieliński

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą w ramach PIPC.

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *