Biznes

Wyniki finansowe przedsiębiorstw 2020


Jak podał dzisiaj GUS, w całym 2020 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób (prawie 18 tysięcy podmiotów), były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe o 7,3% od notowanych w 2019 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 11,4%).

Przychody ogółem były niższe o 0,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 0,8%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,4% przed rokiem do 95,6%.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły o 1,4%, a koszty tej działalności – o 1,7%.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zwiększył się z 4,6% do 4,8%, obniżył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,6% do 4,4%, a wskaźnik rentowności obrotu netto – z 3,7% do 3,6%.

 

Wskaźniki rentowności w latach 2001-2020
wskaźniki rentowności – źródło: GUS

 

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 8,0% przed rokiem do minus 7,7%), górnictwie i wydobywaniu (z 2,6% do minus 5,5%), pozostałej działalności usługowej (z 6,6% do minus 1,3%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,0% do 1,5%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,3% do 4,1%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (z 4,1% do 3,9%). Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 5,3% do 7,1%), informacji i komunikacji (z 7,5% do 9,1%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 4,8% do 5,4%), budownictwie (4,0% do 4,6%), obsłudze rynku nieruchomości (z 5,8% do 6,2%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,7% do 6,9%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,3% do 2,5%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 43,9% (wobec 38,1% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 103,4% (wobec 98,9% przed rokiem).

Co istotne, podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy pogorszeniu, ale były nieznacznie lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

Dla dalszego wzrostu kluczowe są inwestycje, a te jak wiemy padły ofiarą oszczędności. W jakim stopniu? W 2020 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 149,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,3% niższe niż w 2019 roku (kiedy notowano wzrost o 11,4%). Szczególnie niepokojące są spadki nakładów na wznoszenie budynków i budowli.

 

dynamika inwestycji – źródło: GUS

 

„Twarde dane pokazują rewelacyjne wyniki ostatniego kwartału minionego roku.” – komentuje Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl oraz Członek Rady Programowej PICM – „Dobre wyniki finansowe największych przedsiębiorstw za IV kwartał 2020 dają perspektywę poprawy również w kolejnych miesiącach. Optymistycznie należy spojrzeć przede wszystkim na wzrost przychodów – oznacza to, że firmy, szczególnie te duże, przechodzą przez kryzys w miarę bezboleśnie. Nie mamy jeszcze danych dla mniejszych firm, szczególnie takich o przychodach do kilku milionów złotych, należy mieć tylko nadzieję, że fakt poprawy wyników przez duże podmioty przełoży się w naturalny sposób na zwiększone zlecenia dla mniejszych podwykonawców.”

 

Dobre wyniki finansowe największych przedsiębiorstw za IV kwartał 2020 dają perspektywę poprawy również w kolejnych miesiącach. Optymistycznie należy spojrzeć przede wszystkim na wzrost przychodów.

 

Na brakujące informacje odnośnie małych podmiotów gospodarczych zwraca też uwagę Robert Dyrcz, Prezes Zarządu PICM – „Rok temu byliśmy pełni obaw jak ewentualne problemy dużych firm przełożą się na kondycje finansową i niewypłacalności małego biznesu. Zagregowane dane o przychodach potwierdzają, iż polska gospodarka przeszła przez zawirowania gospodarcze w bardzo dobrym stanie. Dużą zasługę mają tu na pewno tarcze antykryzysowe i należy brać to pod uwagę oceniając indywidualne przedsiębiorstwa.”

Ale czy jesteśmy już po kryzysie? „Raczej nie.” – dodaje Piotr Rybicki – „Po pierwsze, aktualna sytuacja, w szczególności ograniczenia w prowadzeniu niektórych działalności, na pewno będą skutkować słabymi wynikami za I kwartał 2021 roku, a ponadto wydaje się, że bardzo dobry wynik finansowy netto za 2020 rok jest co najmniej częściowo pochodną wsparć tarcz antykryzysowych. Ewentualne ich ograniczenie w 2021 roku w naturalny sposób pogorszy wyniki.”

 

Pandemia niestety jeszcze się nie skończyła. Pomoc rządowa obliczona była na rok i otwartym pozostaje pytanie jak firmy poradzą sobie bez tego wsparcia. Ewentualne ograniczenie tarcz antykryzysowych w 2021 roku w naturalny sposób pogorszy wyniki.

 

„Pandemia niestety jeszcze się nie skończyła. Jak nigdy wcześniej, od marca zeszłego roku przyglądaliśmy się w równym stopniu danym finansowym i wskaźnikom zdrowotnym. Pomoc rządowa obliczona była na rok i otwartym pozostaje pytanie jak firmy poradzą sobie bez tego wsparcia.” – dodaje Robert Dyrcz – „Optymizmem napawa obecne silne odbicie w przemyśle. Z drugiej strony obserwujemy mocne sygnały inflacyjne, które w jakiejś perspektywie mogą powodować zwiększenie kosztów finansowych. Jesteśmy dalecy od stabilizacji i nadal należy uważnie przyglądać się wszystkim czynnikom, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe firm.”

Szczegółowe zagregowane dane finansowe za cały 2020 rok zostaną podane przez GUS w połowie maja.

 

Szczegółowe statystyki wyników finansowych przedsiębiorstw dostępne są dla zalogowanych użytkowników na stronie Polskiego Instytutu Credit Management (PICM) w Strefie Credit Managera, menu „Dane finansowe”.

 SPRAWDŹ

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *