Wydarzenia

X Konferencja Rada Nadzorcza: Człowiek Corporate Governance


W minionym tygodniu odbyła się jubileuszowa X Konferencja Rada Nadzorcza. Patronem medialnym tego wyjątkowego w skali kraju wydarzenia był Credit Manager Magazine. Tym razem w formule online, konferencja zgromadziła rekordową widownię, ponad 500 uczestników! Podczas wydarzenia tradycyjnie wręczono wyróżnienie Człowiek Corporate Governance.

Krzysztof Grabowski oraz Monika Marcinkowska zostali laureatami plebiscytu Człowiek Corporate Governance. Wyróżnienia, odpowiednio za 2020 i 2021 rok, przyznano w trakcie odbywającej się „Konferencji Rada Nadzorcza”, która wyjątkowo w formule online odbywa się 22-23 kwietnia 2021 r.

Ideą plebiscytu Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się takie osobistości, jak Andrzej S. Nartowski i Wiesław Rozłucki.

Decyzją Kapituły, laureatem ubiegłorocznej edycji Corporate Governance 2020, która z powodu pandemii została odwołana, został dr Krzysztof Grabowski, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, m.in.: członek Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes przy Komisji Europejskiej. Pracował w domach maklerskich, GPW, KPWiG, KNF, KPF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. W następnej kolejności ogłoszono laureata tegorocznego wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2021, którym została prof. Monika Marcinkowska, kierownik Katedry Bankowości i dyrektor Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, członek kapituły konkursu Best Annual Report. Od roku 2016 członek Banking Stakeholder Group – grupy doradczej przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA). Autorka wielu publikacji na temat raportowania, przejrzystości i dyscypliny rynkowej.

Przewodnicząca Kapituły Konkursu oraz posiadaczka tytułu Człowiek Corporate Governance 2019 – Agnieszka Słomka–Gołębiowska, z uwagi na silny trend w podejmowaniu decyzji zarządczych w oparciu o kryteria ESG, tj. Environmental, Social and Corporate Governance, wskazuje na wyjątkową trafność uhonorowania dr Krzysztofa Grabowskiego: – Człowiek Corporate Governance 2020 od prawie trzydziestu lat wnosi ogromy wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. Przyczyniał się do podnoszenia standardów ładu korporacyjnego przed laty jako Członek Rady Giełdy, w tym przewodniczący Komitetu Corporate Governance. Aktywny w najbardziej znamienitych gremiach międzynarodowych takich jak: CESR, IOSCO, OECD, a także European Corporate Governance Codes Network, Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance przy Komisji Europejskiej, przenosił na polski grunt i upowszechniał najlepsze praktyki. Uwieńczeniem jego wysiłków jest powołanie zespołu, w ramach konkursu The Best Annual Report, oceniającego i przyznającego wyróżnienia dla tych emitentów, którzy przedstawią najlepsze oświadczenia w zakresie ładu korporacyjnego. Jednocześnie odnosząc się do wyboru tegorocznej laureatki, docenia widzę i doświadczenie, jako niezwykle cenionego eksperta w obszarze finansów w Polsce i w Unii Europejskiej. – Pani prof. Monika Marcinkowska jest ważnym kreatorem, inicjatorem nowych idei i praktyk ładu korporacyjnego. Wspiera liczne znamienite międzynarodowe grona takie jak m.in. Europejski Nadzór Bankowy czy europejski think tank Bruegel głosem doradczym, czerpiąc wnioski ze swoich licznych badań naukowych, publikacji o zasięgu międzynarodowym, jak i doświadczeń w pracach rad nadzorczych. Krótko i konkretnie, wybór obydwu laureatów uzasadnił Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Członek Kapituły i Człowiek Corporate Governance 2016: – Obie wyróżnione osoby swą wieloletnią działalnością wzbogaciły zarówno teorię, jak i praktykę corporate governance w Polsce.

Piotr Rybicki, inicjator wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” i pomysłodawca „Konferencji Rada Nadzorcza” wskazał, iż to było najdłuższe posiedzenie Kapituły w historii! – Rozpoczęliśmy przygotowania do wyróżnienia już w styczniu 2020, niestety pandemia skutecznie pokrzyżowała ubiegłoroczne szyki. Nie chcieliśmy jednak oddzielać wyróżnienia od konferencji, stąd już jesienią zdecydowaliśmy, że niezależnie od tego co się będzie działo, zarówno X Konferencja Rada Nadzorcza jak i wręczenie wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2020”, odbędą się wiosną 2021 roku. Kiedy już było wiadomo, że będziemy spotykać się w formule online Konferencja Rada Nadzorcza stała się 2-dniowym wydarzeniem, a mniej więcej miesiąc temu zdecydowaliśmy, że również wyróżnienie za 2021 rok wręczymy właśnie wiosną. Dla mnie osobiście osoby wyróżnionych są szczególnymi osobami. Krzysztofa Grabowskiego znam wiele lat i jeszcze jako początkujący członek rad nadzorczych korzystałem z jego kompetencji – już wtedy doświadczonego praktyka. Natomiast Monika Marcinkowska, a w szczególności liczne jej publikacje, są dla mnie odkryciem. Jeszcze kilka lat temu ład korporacyjny w świecie nauki był dla mnie zupełnie obcy. Jednak z każdym kolejnym przeczytanym zdaniem profesor Moniki Marcinkowskiej – widzę jak wiele w praktykę może wnieść, z pozoru bardzo niepraktyczna, nauka. Dlatego dziękuję wyróżnionym za to, że jesteście i że mogłem przyczynić się do uhonorowania Waszej niezwykle ważnej pracy na rzecz promowania Corporate Governance w Polsce.

 

X edycja spotkania Konferencja Rada Nadzorcza

Konferencja Rada Nadzorcza to pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Od dekady, główną ideą konferencji jest edukacja i kształtowanie postaw uwzględniających korzyść dla wszystkich interesariuszy spółki. W związku z tym, goście uczestniczą w szeregu debat i paneli poruszających tematykę problemów i wyzwań stojących przed nadzorem właścicielskim.

Z uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia formułę spotkania przeniesiono do Internetu, a czas trwania wydłużono do 2 dni. 22 kwietnia 2021 r. – pierwszy dzień konferencji został zaplanowany na wzór posiedzenia rady nadzorczej – otwarcie, następnie wykład wprowadzający pt. „Kompas etyczny spółki publicznej” oraz 4 debaty na temat aktualnych wyzwań rad nadzorczych: ESG w praktyce rad nadzorczych, współpraca z biegłym rewidentem, nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz ład korporacyjny w spółkach komunalnych. Dzień zwieńczyło wręczenie wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2020” i „Człowiek Corporate Governance 2021”. Drugi dzień, tj. 23 kwietnia 2021 r., wypełni natomiast 20 prelekcji uwzgledniających praktycznie wszystkie obszary z dziedziny funkcjonowania nadzoru właścicielskiego, rad nadzorczych i corporate governance. Wśród zaproszonych gości znaleźli się najlepsi eksperci m.in. Liliana Anam, Agnieszka Baklarz, Marcin Barłog, Dominik Biel, Krzysztof Burnos, Robert Dyrcz, Raimondo Eggink, Justyna Halaś, Piotr Karlik, Wiesław Łatała, Sylwia Kozłowska, Andrzej S. Nartowski, Milena Olszewska-Miszuris, Iwona Otola, Wiesław Rozłucki, Piotr Rybicki, Kazimierz Sedlak, Roman Seredyński, Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Jakub Wojnarowski, Piotr Woźniak, Dorota Szlachetko-Reiter i wielu innych.

W tym roku tematem przewodnim jest Corporate Governance – czyli G z ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), do czego odniosła się Agnieszka Słomka–Gołębiowska: Rok 2020 z pewnością był rokiem monumentalnych zmian, wstrząsów i bezprecedensowej niepewności, ale jednocześnie może okazać się punktem zwrotnym dla zagadnień ESG, dążących do priorytetowego traktowania kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W wyniku radykalnego wpływu COVID-19 na globalną gospodarkę w tak krótkim czasie wielu decydentów postrzega kryzys jako sygnał ostrzegawczy, który przyspiesza potrzebę innego podejścia do inwestowania, a także gospodarowania zasobami. Inwestorzy giełdowi, regulatorzy, klienci będą śledzić, jak spółki uwzględniają sprawy klimatyczne, ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz dobrych praktyk ładu korporacyjnego w swoich celach strategicznych i w rozliczaniu zarządów z ich realizacji. Wydaje się, że spółki, które się do tego nie zastosują i nie będą w stanie przedstawić swoich działań w obszarach ESG nie będą w stanie pozyskać kapitału w długim okresie i będą narażone na niską wycenę, a także trudności w pozyskaniu partnerów w łańcuchu dostaw. W efekcie, mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której spółki publiczne będą zmuszone pokazywać w swoich raportach i komunikacji z rynkiem, jakie mają wyniki w obszarach ESG. W podobnym tonie, wypowiedział się Wiesław Rozłucki, wskazując na niepokój środowiska corporate governance wynikający z niezachowania właściwych proporcji między efektywnym zarządzaniem aktywami firm nastawionym na wypracowanie wartości dodanej dla właściciela, a czynnikami społecznymi i środowiskowymi: – W ostatnim czasie problematyka ładu korporacyjnego została włączona do światowego ruchu ESG. Chodzi o to, aby Governance nie zostało zdominowane przez Environment i Social.

Spotkanie środowisk związanych z nadzorem właścicielskim od dekady służy dyskusji na bieżące problemy, tym bardziej, iż rola członka rad nadzorczych stale rośnie, status w firmie konsekwentnie się zwiększa, a obowiązków formalno-prawnych przybywa. O konieczności, jak również celowości spotkań traktujących o ładzie korporacyjnym i nadzorcze właścicielskim, nawiązał sam laureat Krzysztof Grabowski, uhonorowany tytułem Człowiek Corporate Governance 2020: – Konferencja Rada Nadzorcza jest ważną i cenną inicjatywą. Już sam fakt, że w tym roku odbywa się po raz dziesiąty, świadczy o jej popularności i potrzebie kontynuacji. Stanowi ważne forum wymiany poglądów i dyskusji na temat znaczenia i funkcjonowania rad nadzorczych. Jest to tym bardziej istotne, że bardzo powoli przebija się do powszechnej świadomości, że bycie członkiem rady nadzorczej nie stanowi „zasiadania na świeczniku” bez zobowiązań. Wręcz przeciwnie, wymaga to rzetelnej pracy, dobrego przygotowania i umiejętności realizacji zadań, jakie stoją przed radą nadzorczą. W podobnym tonie wypowiedziała się Monika Marcinkowska, Człowiek Corporate Governance 2021:, która wskazała konferencje jako jedno z nielicznych miejsc wymiany opinii i doświadczeń z dziedziny ładu korporacyjnego: – Konferencje dla środowiska naukowego, jak i dla praktyków dają przede wszystkim możliwość zapoznania się z bieżącymi trendami i najlepszymi praktykami, wymiany doświadczeń, dyskusji. Myślę, że ta unikatowa w Polsce konferencja jest bardzo ważna w szczególności dla członków rad nadzorczych. Daje im ona nową wiedzę, przydatną w sprawowaniu ich funkcji, zapewne też skłania do refleksji, poddaje pod rozwagę pewne pomysły, dzięki czemu możliwa jest większa profesjonalizacja pracy rad nadzorczych.

Zbigniew Błaszczyk Członek Kapituły wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, zawraca uwagę na fakt, iż problematyka rad nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Corporate Governance jest w stopniu znikomym reprezentowana w spectrum zagadnień Kodeksu spółek handlowych. Jego zdaniem to podejście niewłaściwe biorąc pod uwagę narastający zakres obowiązków i odpowiedzialności członków organu jakim jest rada nadzorcza, a konferencja ma na celu przede wszystkich rozwój kompleksowej i rzetelnej koncepcji nadzoru we wszelkiego rodzaju spółkach: – Wszelkie konferencje, kongresy, prowadzą do wypracowania stanowiska, rekomendacji skutkiem omówienia zagadnienia, jego stron prawnych, a przede wszystkim praktycznych. W spółkach samorządowych wydaje się to szczególnie ciekawe z uwagi na nałożenie się komercyjnego charakteru podmiotów gospodarczych i społecznych celów właścicieli. Ponadto, zwiększa się świadomość przynajmniej części członków rad nadzorczych. W spółkach komunalnych Corporate Governance przestaje być ograniczony wyłącznie do nadzoru właścicielskiego rozumianego jako określony reżim zachowań organów spółki. Na tej konferencji chcemy dać podwaliny pod utworzenie zasad CG zalecanych dla spółek komunalnych. To może kształtować ich rozwój w kolejnych latach.

Potrzeba spotkań i dyskusji na tematy corporate governance wynika – jak dopowiedziała Monika Marcinkowska – z ciągłej ewolucji zagadnienia i potrzeby dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości i ram prawnych: – W funkcjonowaniu Rad Nadzorczych, szczególnie ostatni rok przyniósł dużo zmian. W sposobie ich pracy i w zakresie wyzwań, z którymi musiały się zmierzyć spółki i inne podmioty. Kryzys pandemiczny zweryfikował plany ciągłości działania, plany awaryjne, umiejętności zarządzania kryzysowego i efektywnej komunikacji. A to oczywiście oznacza też nowe, specyficzne wymagania względem członków rad nadzorczych, których wsparcie dla zarządu winno być znacznie większe, niż w normalnych okolicznościach. Patrząc w dłuższym horyzoncie – 5-10 lat – zmienia się otoczenie, warunki funkcjonowania, regulacje, oczekiwania społeczne, a zatem zmienia się też funkcjonowanie rad nadzorczych. Ich członkowie mają też chyba większą świadomość swej roli i obowiązków. Z kolei w przyszłości winna rosnąć rola doradcza rad nadzorczych. Członkowie rady powinni być wsparciem dla zarządu w ocenie i wyborze opcji strategicznych, inspirować do mierzenia się z określonymi wyzwaniami, tym bardziej, że tych przybywa, jak te związane z transformacją cyfrową i nowymi technologiami. Obydwie wpływają na kulturę organizacyjną i reputację jednostki. Tym nowym wyzwaniom muszą sprostać zarządy, przy silnym wsparciu rad nadzorczych.

Piotr Rybicki – organizator Konferencja Rada Nadzorcza, podsumowując zabiegi organizacyjne z ostatnich miesięcy, które pandemia diametralnie przeorganizowała, wyraził uznanie spowodowane niesłabnącym zainteresowaniem konferencją: – To były 3 miesiące bardzo intensywnych przygotowań. I naprawdę cieszy ogromne zainteresowanie Konferencją, bo to pokazuje, że warto. Warto pracować na rzecz rad nadzorczych, warto pokazywać najlepsze wzorce, wreszcie warto tworzyć coś co dla jednych może wydać się zupełnie niepotrzebne, bo to przecież „tylko” rady nadzorcze, ale dla wielu podnosi poziom ładu korporacyjnego w Polsce. I jeżeli przynamniej jedna rada nadzorcza – dzięki Konferencji Rada Nadzorcza – będzie funkcjonować lepiej – będzie to mocny impuls do kolejnych działań. W tym miejscu pragnę również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak udanego świętowania jubileuszowej 10. edycji Konferencja Rada Nadzorcza. Dziękuję członkom Kapituły wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, dziękuje partnerom merytorycznym, a także dziękuję partnerom medialnym i wspierającym. Dziękuję prelegentom za ogromny wkład merytoryczny, a także dziękuję za ogromne wsparcie promocyjne. Ponadto dziękuje osobom, które zapewniają sprawny przebieg Konferencji, a których „nie widać” ale to dzięki nim „wszystko działa”. Z Wami wszystkim naprawdę jest to Jubileuszowa, przez duże „J”, Konferencja Rada Nadzorcza.

 

PARTNERZY KONFERENCJI

ACCA Polska, Grupa Kapitałowa UHY ECA, Filipiak Babicz Legal, Willis Towers Watson oraz BDO Legal.

ORGANIZATOR

NadzórKorporacyjny.pl

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *