Wydarzenia

Konferencja Credit Risk 2022 za nami!


Kryzys pandemii Covid-19, kryzys uchodźczy, kryzys energetyczny, kryzys żywnościowy, kryzys klimatyczny, kryzys demograficzny, kryzys ukraiński, kryzys zadłużeniowy, kryzys w łańcuchach dostaw – to są warunki w jakich działał, działa i najprawdopodobniej będzie działał biznes w Polsce i na całym świecie. To również niełatwe środowisko dla zarządzających należnościami handlowymi – credit managerów. Konferencja Credit Risk 2022 odbyła sie pod hasłem „Biznes w czasach kryzysów”.

Kon­fe­ren­cja Cre­dit Risk 2022 była jak zawsze pre­zen­ta­cją naj­now­szych tren­dów, me­tod oraz prak­ty­ki za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­tu B2B. Wy­da­rze­nie dało moż­li­wość skon­fron­to­wa­nia wła­snej wie­dzy z do­świad­cze­nia­mi prak­ty­ków za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, za­rów­no z firm pol­skich jak i mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji. Oma­wia­jąc ca­łość pro­ce­su or­der-to-cash w przed­się­bior­stwie, za­kres me­ry­to­rycz­ny kładł na­cisk na dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do mi­ni­ma­li­za­cji po­wsta­wa­nia trud­nych oraz nie­ścią­gal­nych na­leż­no­ści.

W tym roku wybitni eksperci i praktycy branżowi poruszali tematy z zakresu:
👉 handel światowy – wyzwania i scenariusz na najbliższy czas
👉 analiza finansowa w zmiennym otoczeniu
👉 narzędzia IT w zarządzaniu należnościami handlowymi
👉 transformacja funkcji kontroli należności
👉 zarządzanie ryzykiem oraz mapa ryzyk w branżach
👉 praktyczne aspekty oceny standingu kontrahenta
👉 ceny energii a konkurencyjność polskiego przemysłu
👉 zatory płatnicze – legislacja i postepowania UOKiK

Dziękujemy za uczestnictwo i znakomitą frekwencję!!

Konferencja Credit Risk to zawsze wysoki poziom merytoryczny oraz ciekawe spotkania kuluarowe z praktykami biznesu firm każdej wielkości i wszystkich branż!

Konferencja odbyła się dzięki wsparciu sponsorów: RiskMan – Partner Strategiczny, Allianz Trade & Billtrust – Sponsorzy Główni – dziękujemy!

 ZOBACZ JAK BYŁO

607 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *