Wydarzenia

Konferencja Credit Forum 2023 – zapraszamy!


Złożoność procesu udzielania kredytu kupieckiego powoduje, iż w kręgu zainteresowania każdego credit managera jest nie tylko sam kredyt B2B ale każdy aspekt istoty kredytu w funkcjonowaniu gospodarki. Dlatego w Polskim Instytucie Credit Management (PICM), organizatora cieszących się uznaniem konferencji Credit Risk, postanowiliśmy zaproponować Państwu konferencję Credit Forum, czyli miejsce dyskusji na temat bieżących wyzwań w obszarze kredytu B2B, B2C, zarządzania wierzytelnościami a także gwarancji ubezpieczeniowych. Zapraszamy do Sopotu 27 kwietnia!

Kon­fe­ren­cja Cre­dit Forum będzie pre­zen­ta­cją naj­now­szych tren­dów, me­tod oraz prak­ty­ki za­rzą­dza­nia należnościami handlowymi. Wy­da­rze­nie da wyjątkową moż­li­wość skon­fron­to­wa­nia wła­snej wie­dzy z do­świad­cze­nia­mi prak­ty­ków za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, za­rów­no z firm pol­skich jak i mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji. Oma­wia­jąc ca­łość pro­ce­su or­der-to-cash w przed­się­bior­stwie, za­kres me­ry­to­rycz­ny będzie kładł na­cisk na dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do mi­ni­ma­li­za­cji po­wsta­wa­nia trud­nych oraz nie­ścią­gal­nych na­leż­no­ści.

Do kogo ad­re­so­wa­ne jest wy­da­rze­nie?

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką kredytu B2B, B2C, zarządzaniem wierzytelnościami a także gwarancjami ubezpieczeniowymi. W szczególności zapraszamy właścicieli firm, dyrektorów finansowych, księgowych, ekspertów oraz kadrę zarządzającą z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym w działach finansowych, oceny ryzyka kredytowego, kontroli kredytowej, zarządzania ryzykiem, kontrolingu finansowego, monitoringu należności, windykacji oraz zarządzania gotówką (treasury).

W tym roku wybitni eksperci i praktycy branżowi będą poruszać tematy z zakresu:
🎯 Polska a gospodarka światowa – wyzwania na najbliższy czas
🎯 Przewidywanie niewypłacalności kontrahentów
🎯 Podnoszenie efektywności zarządzania należnościami handlowymi
🎯 Wyzwania w analizie finansowej i analizie kredytowej
🎯 Praktyczne aspekty stosowania gwarancji ubezpieczeniowych
🎯 Nowe technologie w credit management

Wydarzenie wspierają:

👉 ERGO Hestia – Partner Złoty
👉 Billtrust – Partner Srebrny
👉 RiskMan Sp. z o.o. – Partner Strategiczny

Wydarzenie odbędzie się w Sofitel Grand Sopot.

Dla członków PICM Associate (PICMa) dostępna jest oferta specjalna!

Podobnie jak na dotychczasowych konferencjach Credit Risk, oczekujcie Państwo wysokiego poziomu merytorycznego oraz ciekawych spotkań kuluarowych z praktykami biznesu firm każdej wielkości i wszystkich branż!

 

 ZAREJESTRUJ SIĘ!

 

579 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *