Polityka prywatności

Home » Polityka prywatności


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Polski Instytut Credit Management, adres siedziby: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków, adres do doręczeń: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000540469, NIP: 6772387249, REGON: 360918822.

2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

1. Umowa

W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane niezbędne do jej zawarcia przetwarzamy:

  • w celu jej wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, potwierdzeniem płatności) i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków podatkowych, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest wówczas dochodzenie i obrona roszczeń, archiwizacja dokumentacji.

Zakres danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy jest zależny od jej przedmiotu. Administrator zawsze jednak żąda podania wyłącznie tych danych, które są niezbędne do zawarcia umowy. Ich podanie jest obowiązkowe do zawarcia umowy.

2. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane ze świadczeniem usług na Pana/Pani rzecz bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Administrator może żądać podania przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi żądania, wówczas podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.

3. Prowadzenie korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail

W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź tradycyjnej, która nie jest związana ze świadczeniem usług bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe w  niej zawarte są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego w korespondencji zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji oraz obsługi żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi żądania jest obowiązkowe.

4. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią przez formularz kontaktowy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Pana/Pani zapytania na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszonego zapytania.

5. Newsletter

Jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (adres e-mail) w celu przesyłania Pana/Pani newslettera na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

3. ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np.: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, zajmującym się niszczeniem dokumentów, archiwacjom dokumentów, kurierskim, transportowym, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym. Administrator udostępni również Pana/Pani dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Pana/Pani dane:

  • pozyskane na podstawie Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy – przetwarzamy przez okres niezbędny do podjęcia działań.
  • pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy aż do czasu jej wykonania,
  • przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku- aż do czasu jego wykonania,
  • przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora- do czasu jego wypełnienia lub skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
  • przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (na przesyłanie newslettera lub w związku z kontaktem za pośrednictwem formularza kontaktowego)- do momentu jej cofnięcia.

Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać przedłużone w przypadku, kiedy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane tylko w przypadku, kiedy wymagają tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

6. PANA/PANI PRAWA:

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

4. ograniczenia przetwarzania danych

Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. prawo do przenoszenia danych:

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam Pan/Pani dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź wiadomości e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Fundacja Polski Instytut Credit Management, adres siedziby: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków, adres do doręczeń: os. Złota Podkowa 16/1, 31-352 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000540469, NIP: 6772387249, REGON: 360918822

e-mail: picm@icm.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00).

7. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operatorem Serwisu www.creditmanagermagazine.pl jest fundacja Polski Instytut Credit Management z siedzibą w Krakowie, os. Złota Podkowa 16/1, kod pocztowy 31-352, KRS 0000540469, REGON 360918822, NIP 6772387249.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl S.A. Cystersów 20a 31-553 Kraków, funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl

Informacje w formularzach

3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

8. Serwis korzysta z plików cookies.

9. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

→ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

→ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

→ określania profilu użytkownika w celu ewentualnego wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

12. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

13. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

14. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

16. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

17. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

18. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

19. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

20. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi,nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.

21. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

22. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

23. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

24. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

25. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

26. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

27. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami producenta przeglądarki.