Wydarzenia

Konferencja Credit Risk 2022 – zapraszamy!


Od ostatniej konferencji Credit Risk minęły 3 lata. Co wydarzyło się od tej pory, co dzieje się teraz, a co czeka nas w przyszłości? Kryzys pandemii Covid-19, kryzys uchodźczy, kryzys energetyczny, kryzys żywnościowy, kryzys klimatyczny, kryzys demograficzny, kryzys ukraiński, kryzys zadłużeniowy, kryzys w łańcuchach dostaw – to są warunki w jakich działał, działa i najprawdopodobniej będzie działał biznes w Polsce i na całym świecie. To również niełatwe środowisko dla zarządzających należnościami handlowymi – credit managerów.

Kon­fe­ren­cja Cre­dit Risk jest pre­zen­ta­cją naj­now­szych tren­dów, me­tod oraz prak­ty­ki za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­tu B2B. Wy­da­rze­nie daje moż­li­wość skon­fron­to­wa­nia wła­snej wie­dzy z do­świad­cze­nia­mi prak­ty­ków za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, za­rów­no z firm pol­skich jak i mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji. Oma­wia­jąc ca­łość pro­ce­su or­der-to-cash w przed­się­bior­stwie, za­kres me­ry­to­rycz­ny kładzie na­cisk na dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do mi­ni­ma­li­za­cji po­wsta­wa­nia trud­nych oraz nie­ścią­gal­nych na­leż­no­ści.

 

Do kogo ad­re­so­wa­ne jest wy­da­rze­nie?

Co rok, kon­fe­ren­cja przy­cią­ga 100+ uczest­ni­ków, w tym wła­ści­cie­li firm, eks­per­tów oraz ka­drę za­rzą­dza­ją­cą z ob­sza­ru za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym B2B, a w szcze­gól­no­ści: dzia­ły fi­nan­so­we, dzia­ły oce­ny ry­zy­ka kre­dy­to­we­go, dzia­ły kon­tro­li kre­dy­to­wej, za­rzą­dza­nie ry­zy­kiem, dzia­ły kon­tro­lin­gu fi­nan­so­we­go, dzia­ły mo­ni­to­rin­gu na­leż­no­ści, dzia­ły win­dy­ka­cji oraz za­rzą­dza­nie go­tów­ką (tre­asu­ry).

W tym roku wybitni eksperci i praktycy branżowi będą poruszać tematy z zakresu:
👉 handel światowy – wyzwania i scenariusz na najbliższy czas
👉 analiza finansowa w zmiennym otoczeniu
👉 narzędzia IT w zarządzaniu należnościami handlowymi
👉 transformacja funkcji kontroli należności
👉 zarządzanie ryzykiem oraz mapa ryzyk w branżach
👉 praktyczne aspekty oceny standingu kontrahenta

Dla członków PICM Associate (PICMa) dostępna jest oferta specjalna!

Jak zawsze oczekujcie Państwo wysokiego poziomu merytorycznego oraz ciekawych spotkań kuluarowych z praktykami biznesu firm każdej wielkości i wszystkich branż!

 ZAREJESTRUJ SIĘ!

457 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *