Wydarzenia

Konferencja Credit Risk 2023 – zapraszamy!


W statystykach niewypłacalności, pandemiczny rok 2020 był bardzo wyjątkowy. Olbrzymie programy pomocowe uruchomione praktycznie na całym świecie spowodowały niezwykłą sytuację – liczba bankructw była w wielu krajach niższa od tych z poprzednich kilku lat. Jednym z niewielu wyjątków na mapie świata była Polska. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko upadłości (tych było praktycznie tyle samo), liczba niewypłacalności  roku 2020 była o 32% większa niż w 2019. A jakie będą najbliższe miesiące? Jaki jest obraz gospodarki po kilku latach pandemii, gwałtownego bumu gospodarczego i obserwowanym właśnie załamaniu koniunktury? Jak to wpłynie na ryzyko niewypłacalności? Jak mądrze zarządzać należnościami handlowymi aby zminimalizować wartość niezapłaconych faktur? Zapraszamy do Wieliczki 29 września!

Kon­fe­ren­cja Cre­dit Risk będzie pre­zen­ta­cją naj­now­szych tren­dów, me­tod oraz prak­ty­ki za­rzą­dza­nia należnościami handlowymi. Wy­da­rze­nie da wyjątkową moż­li­wość skon­fron­to­wa­nia wła­snej wie­dzy z do­świad­cze­nia­mi prak­ty­ków za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, za­rów­no z firm pol­skich jak i mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji. Oma­wia­jąc ca­łość pro­ce­su or­der-to-cash w przed­się­bior­stwie, za­kres me­ry­to­rycz­ny będzie kładł na­cisk na dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do mi­ni­ma­li­za­cji po­wsta­wa­nia trud­nych oraz nie­ścią­gal­nych na­leż­no­ści.

Do kogo ad­re­so­wa­ne jest wy­da­rze­nie?

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką kredytu B2B, B2C, zarządzaniem wierzytelnościami a także gwarancjami ubezpieczeniowymi. W szczególności zapraszamy właścicieli firm, dyrektorów finansowych, księgowych, ekspertów oraz kadrę zarządzającą z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym w działach finansowych, oceny ryzyka kredytowego, kontroli kredytowej, zarządzania ryzykiem, kontrolingu finansowego, monitoringu należności, windykacji oraz zarządzania gotówką (treasury).

W tym roku wybitni eksperci i praktycy branżowi będą poruszać tematy z zakresu:

🎯 Pułapki kreatywnej księgowości

🎯 Maraton, nie sprint: co dalej z dezinflacją..?

🎯 Jak ukończyć bieg bezpiecznie – płynność, ubezpieczenie należności, weryfikacja kontrahenta

🎯 Efektywne korzystanie z danych – jak i gdzie szukać, aby usprawnić proces dochodzenia wierzytelności?

🎯 Wykorzystanie sztucznej inteligencji w predykcji bankructwa

🎯 Credit Management & windykacja w zmiennym otoczeniu

🎯 Praktyczne podejście do skoringowej oceny klienta

 

Wydarzenie wspiera 👉 Pekao Faktoring jako Partner Główny

a także 👉 RKLegal i 👉 nadzorkorporacyjny.pl

 

Wydarzenie odbędzie się w hotelu Lenart w Wieliczce k/Krakowa.

Dla członków PICM Associate (PICMa) dostępna jest oferta specjalna!

Podobnie jak na dotychczasowych konferencjach Credit Risk, oczekujcie Państwo wysokiego poziomu merytorycznego oraz ciekawych spotkań kuluarowych z praktykami biznesu firm każdej wielkości i wszystkich branż!

 

 ZAREJESTRUJ SIĘ!

 

396 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *